Skip to main content
King County logo

Vote centers are available to register new voters, update current voter records, obtain a voter registration card and to provide assistance to voters who need help completing their ballot. Trained staff and specialized equipment are available to help voters with disabilities cast a private, independent ballot. Trung tâm bầu cử được mở để giúp cử tri mới đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ cử tri hiện có, cung cấp thẻ đăng ký cử tri và hỗ trợ những cử tri cần trợ giúp để hoàn tất lá phiếu. Chúng tôi có các nhân viên được huấn luyện và các thiết bị đặc biệt để trợ giúp các cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

,

 
 
 
 

,

 
 
 
 

,

 
 
 
 

,

 
 
 
 

,

 
 

, ,

 
 

,