Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
Để làm chậm sự lây lan của CoVID-19, các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng của Sở Bầu cử Quận King sẽ được thực hiện trực tuyến bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 3. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

You can register to vote online or by mail until 8 days before an election or in-person through Election day. Registrations done by mail need to be received, not postmarked, by the 8 day deadline. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến hoặc qua thư bưu điện cho đến 8 ngày trước Ngày Bầu cử hoặc trực tiếp đến văn phòng cho đến Ngày Bầu cử. Đơn đăng ký được gửi qua thư bưu điện phải được văn phòng chúng tôi nhận, chứ không chỉ có dấu đóng bưu điện, trễ nhất là 8 ngày trước ngày bầu cử.

Three ways to register Ba cách đăng ký bỏ phiếu

1. Online 1. Trực tuyến

You can register online , 24 hours a day, at the Washington Secretary of State's website. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến , 24 giờ mỗi ngày, tại trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang Washington.

To register online , you will need: Để đăng ký bỏ phiếu trực tuyến , quý vị sẽ cần:

  • A current Washington State driver license, or Bằng lái xe hiện hành do Tiểu bang Washington cấp, hoặc
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành do Tiểu bang Washington cấp

If you do not have either of these, you can still register by mail or in-person. Nếu quý vị không có một trong hai thẻ trên, quý vị vẫn có thể đăng ký bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến văn phòng.

2. By mail 2. Qua đường bưu điện

Download and print a voter registration form and mail it to King County Elections. Forms are available in many languages. Tải và in đơn đăng ký cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Chúng tôi cung cấp đơn đăng ký cử tri bằng nhiều ngôn ngữ.

3. In-person 3. Trực tiếp

You can register to vote in-person at the King County Elections Office in Renton, the Elections Annex in downtown Seattle, or at a Vote Center. Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại Văn phòng Sở Bầu cử Quận King ở Renton, Văn phòng phụ của Sở Bầu cử ở trung tâm thành phố Seattle, hoặc tại một Trung tâm Bầu cử:

You can also register to vote at one of our community events. Quý vị cũng có thể đăng ký bỏ phiếu tại một trong những sự kiện cộng đồng của chúng tôi.

Who can register Tôi có thể đăng ký bỏ phiếu ở Washington không?

To register to vote in Washington, you must be: Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải:

  • A citizen of the United States Là công dân Hoa Kỳ
  • A legal resident of Washington state Là cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington
  • At least 18 years old by election day Được ít nhất 18 tuổi vào ngày bầu cử
  • Not disqualified from voting due to a court order Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Not under Department of Corrections supervision for a Washington felony conviction Không bị Sở Cải huấn quản chế vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington

Read more about who can vote in Washington. Đọc thêm về những người có thể bỏ phiếu ở Washington.

Future Voters Cử tri Tương lai

16 and 17 year olds can now pre-register to vote! Registrants under the age of 18 will have their registrations held until they become eligible to vote. Công dân 16 và 17 tuổi hiện nay có thể đăng ký bỏ phiếu sớm! Đơn đăng ký của người dưới 18 tuổi sẽ nằm trong tình trạng “chờ xử lý” cho đến khi người nộp đơn đủ điều kiện để bỏ phiếu.