Skip to main content
The Third Avenue entrance to the King County Courthouse is temporarily closed. Please use the Fourth Avenue entrance.  
King County logo

Who can register Tôi có thể đăng ký bỏ phiếu ở Washington không?

To register to vote in Washington, you must be: Để đăng ký bỏ phiếu ở tiểu bang Washington, quý vị phải là:

  • A citizen of the United States Công dân Hoa Kỳ
  • A legal resident of Washington state Cư dân hợp pháp ở tiểu bang Washington
  • At least 18 years old by election day Ít nhất đủ 18 tuổi vào hoặc trước ngày bầu cử
  • Not disqualified from voting due to a court order Không bị truất quyền bỏ phiếu theo lệnh của tòa án
  • Not under Department of Corrections supervision for a Washington felony conviction Không bị Sở Cải huấn quản chế vì bị kết án phạm trọng tội ở Washington

Read more about who can vote in Washington. Đọc thêm về những người có thể bỏ phiếu ở Washington.

Three ways to register Ba cách đăng ký bỏ phiếu

1. Online 1. Trực tuyến

You can register online , 24 hours a day, at the Washington Secretary of State's website. Quý vị có thể đăng ký trực tuyến , 24 giờ mỗi ngày, tại trang mạng của Tổng Thư ký Tiểu bang Washington.

To register online , you will need: Để đăng ký bỏ phiếu trực tuyến, quý vị sẽ cần :

  • A current Washington State driver license, or Bằng lái xe hiện hành Tiểu bang Washington cấp, hoặc
  • A current Washington State ID card Thẻ căn cước hiện hành Tiểu bang Washington cấp

If you do not have either of these, you can still register by mail or in-person. Nếu quý vị không có một trong hai thẻ trên, quý vị vẫn có thể đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến văn phòng.

2. By mail 2. Bằng thư

Download and print a voter registration form and mail it to King County Elections. Forms are available in many languages. Tải và in đơn đăng ký cử tri và gửi qua đường bưu điện đến Sở Bầu cử Quận King. Chúng tôi cung cấp đơn đăng ký cử tri bằng nhiều ngôn ngữ.

3. In-person 3. Trực tiếp

You can register to vote in-person at one of our locations: Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tiếp tại một trong hai địa điểm sau:

You can also register to vote at one of our community events. Quý vị cũng có thể ghi danh tại các sự kiện cộng đồng của chúng tôi.