Skip to main content

Nala soo xiriir

Nala soo xiriir

General contact information Macluumaadka xiriirka

  • Iimeel elections@kingcounty.gov
  • Taleefanka guud: 206-296-VOTE (8683), adeegyada waxaa lagu heli karaa 120 luqadood
  • Fakis: 206-296-0108
    TTY Relay: 711
  • Wicitaanka bilaashka ah: 800-325-6165 (loo isticmaalayo wixii ka baxsan furaha wicitaanka 206)
Ciwaanka Boostada:
Waaxda Doorashooyinka Degmada King
919 SW Grady Way, Suite 100
Renton, WA 98057
Other contact information

Macluumaadka kale ee xiriirka

Director of Elections Julie Wise

Agaasimaha Doorashooyinka Julie Wise

Jurisdictions submitting ordinances or resolutions

Maamulada soo gudbinaya xeerarka ama go'aanada

Maps

Khariiradaha

Media requests

Codsiyada warbaahinta

Petitions

Codsiyada

Results

Natiijooyinka

Running for office / candidate filing

U tartanka xil xafiiseed/gudbinta musharaxa

Signature challenges Xujaynta saxiixa

Voter registration

Diiwaan gelinta codbixiyaha

TTY: Relay 711

Sign up for email or text notifications

Rukumayso ogeysiisyada iimeelka ama fariimaha taleefanka
expand_less