Skip to main content
King County logo

Public Health Notice Thông báo Y tế Công cộng

To help slow the spread of CoVID-19 in our community, King County Elections is providing virtual service only at this time.Nhằm làm giảm sự lây lan của CoVID-19 trong cộng đồng của chúng ta, Sở Bầu cử Quận King chỉ cung cấp dịch vụ trực tuyến tại thời điểm này.

Now through October 26, voters can register to vote or update their registration online.Từ nay tới ngày 26 tháng 10, quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu hoặc cập nhật đăng ký trực tuyến.

For those needing assistance during the voting period (October 15-November 3), we will have Vote Centers open for those who need assistance or missed deadlines but ask that those who are able to utilize online tools do so. Those who do come a Vote Center in person will be required to wear a face covering over their nose and mouth.Những quý vị nào cần hỗ trợ trong thời gian bỏ phiếu ( từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11), chúng tôi sẽ mở các Trung tâm Bỏ phiếu cho những quý vị cần sự hỗ trợ hoặc đã bị lỡ thời hạn đăng ký, nhưng chúng tôi mong muốn những quý vị nào có thể sử dụng các công cụ trực tuyến thì nên sử dụng công cụ này. Những quý vị trực tiếp đến Trung tâm Bỏ phiếu sẽ phải đeo khẩu trang che mũi và miệng.

If you have any questions or need assistance, please email elections@kingcounty.gov or give us a call at 206-296-VOTE (8683).Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng gửi email tới elections@kingcounty.gov hoặc gọi cho chúng tôi theo số 206-296-VOTE (8683) 

November 2020 General Election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020
The election day deadline is November 3. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 3 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu