Skip to main content
King County logo

I want to... Tôi muốn…

August 2023 Primary Election Cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8 năm 2023
The election day deadline is August 1. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 1 tháng 8.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

  • Ballot measures Dự luật lá phiếu
  • Candidates Ứng cử viên
  • Sample ballot Lá phiếu mẫu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu