Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public. Learn how to access services remotely or while following social distancing guidelines.  
King County logo
Để làm chậm sự lây lan của CoVID-19, các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng của Sở Bầu cử Quận King sẽ được thực hiện trực tuyến bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 3. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

August 2020 Primary Election Cuộc bầu cử sơ bộ tháng 8 năm 2020
The election day deadline is February 11. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 4 tháng 8.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu