Skip to main content
King County logo
King County Elections will be closed on Thursday, September 29 for a staff event. We will re-open on Friday, September 30 at 8:30 am. Sở Bầu cử của Quận King sẽ đóng cửa vào Thứ Năm, ngày 29 tháng 9 để tổ chức một sự kiện dành cho nhân viên. Chúng tôi sẽ mở cửa trở lại vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 9 lúc 8:30 sáng.

November 2022 General Election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2022
The election day deadline is November 8. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 8 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu