Skip to main content
King County logo

February 2020 Special Election Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 2 năm 2020
The election day deadline is February 12. Hạn chót ngày bầu cử là ngày 12 tháng 2

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

March 2020 Presidential Primary Election Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tháng 3 năm 2020
The election day deadline is March 10. Hạn chót ngày bầu cử là ngày 10 tháng 3

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu