Skip to main content
King County logo

April 2022 Special Election Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 4 năm 2022
The election day deadline is April 26. Hạn chót ngày bầu cử là ngày 26 tháng 4

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu