Skip to main content
King County logo

Public Health Notice Thông báo Y tế Công cộng

As part of the continued effort to stop the spread of CoVID-19 in our community, King County Elections strongly recommends registering to vote , updating your registration , and accessing your ballot online when needed for the rest of the year. Nhằm mục đích góp phần trong nỗ lực tiếp tục ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng của chúng ta, Sở Bầu cử Quận King khuyến nghị quý vị nên đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ đăng ký, và truy cập lá phiếu trực tuyến khi cần cho đến hết năm.

We will have Vote Centers open for those who need assistance or have missed the deadlines but ask that those who are able to utilize the online tools do so. Those who do come to a Vote Center in person will be required to wear a face covering over their nose and mouth. Đối với những quý vị nào có thể, xin vui lòng đăng ký bỏ phiếu, cập nhật hồ sơ đăng ký, và truy cập lá phiếu trực tuyến. Trung tâm Bầu cử chỉ dành cho những ai cần trợ giúp hoặc đã bị lỡ thời hạn đăng ký. Những quý vị trực tiếp đến Trung tâm Bỏ phiếu sẽ phải đeo khẩu trang che mũi và miệng

Please email elections@kingcounty.gov or give us a call at 206-296-VOTE (8683) if you need additional assistance. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

November 2021 General Election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2021
The election day deadline is November 2. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 2 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

Recount information Thông tin về kiểm phiếu lại

Một cuộc đếm phiếu lại bằng máy bắt buộc cho các tranh cử sau sẽ bắt đầu vào ngày 30 tháng 11 năm 2021 lúc 10 giờ sáng:

  • Thành phố Newcastle, Hội đồng Vị trí Số 6
  • Học khu Issaquah Số 411, Giám đốc Khu vực Số 4
  • Khu Bệnh viện Công Số 1, Ủy viên Khu vực Số 2

Hội đồng Kiểm phiếu Quận King sẽ họp để xác nhận kết quả đếm phiếu lại vào ngày 6 tháng 12 năm 2021 lúc 11:30 sáng.

December 2021 Recall Election Cuộc Bầu cử Bãi nhiệm Tháng 12 Năm 2021
The election day deadline is December 7. Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 7 tháng 12.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

Các câu hỏi thường gặp

Luật tiểu bang quy định rằng một cuộc bầu cử bãi nhiệm phải được tổ chức trong vòng 45-90 ngày kể từ ngày xác nhận đơn kiến nghị. Đơn kiến nghị đã được đệ trình vào đầu tháng 9 và được chứng nhận vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, đưa cuộc bầu cử Đặc biệt vào tháng Hai nằm ngoài thời hạn 90 ngày.

Chỉ những cử tri đã đăng ký tại Khu vực 3 của Hội đồng Thành phố Seattle mới đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này.

Việc bãi nhiệm thành công sẽ thúc đẩy một quy trình bổ nhiệm bởi cơ quan có thẩm quyền và người được bổ nhiệm sẽ phục vụ cho đến khi Tổng Tuyển cử năm 2022.

. Luật tiểu bang không cấm những người đã được triệu hồi ứng cử vào cùng một chức vụ hoặc bất kỳ chức vụ nào khác. Cũng giống như mọi cuộc bầu cử khác, sẽ phụ thuộc vào các cử tri, là những người sẽ quyết định xem ai là người đại diện tốt nhất cho họ.

Theo luật của Bang Washington, lá phiếu cho một cuộc bầu cử bãi nhiệm phải có cả những luận cứ chống lại viên chức bị bãi nhiệm và phản hồi của viên chức này đối với các cáo buộc đó.

Văn phòng Công tố viên soạn thảo tóm tắt lá phiếu và sau đó được Tòa Thượng thẩm phê duyệt. Phản hồi được soạn thảo và đệ trình bởi chính viên chức phải đối mặt với việc bãi nhiệm.