Skip to main content
King County logo

November 201x general election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2019

CHANGE THE DATE HERE The election day deadline is November x  Date pattern is DAY MONTH Hạn chót của cuộc bầu cử là ngày 5 tháng 11.

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu