Skip to main content
King County logo

November 2018 general election Cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2018

CHANGE THE DATE HERE The election day deadline is November 6 Hạn chót ngày bầu cử là ngày 6 tháng 11

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu