Skip to main content
Many King County facilities are closed to the public, and many services are being offered remotely. Learn more about changes and cancellations.  
King County logo
Để làm chậm sự lây lan của CoVID-19, các hoạt động liên quan đến dịch vụ khách hàng của Sở Bầu cử Quận King sẽ được thực hiện trực tuyến bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 16 tháng 3. Xin quý vị vui lòng email elections@kingcounty.gov hoặc gọi số 206-296-VOTE (8683) nếu quý vị cần trợ giúp thêm.

March 2020 Presidential Primary Election Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tháng 3 năm 2020
The election day deadline is March 10. Hạn chót ngày bầu cử là ngày 10 tháng 3

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu

Presidential Primary Overview Tổng quan về cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống

Five easy steps to make sure your vote counts! Năm bước đơn giản để đảm bảo lá phiếu của quý vị được đếm!

  1. Read the declarations on the return envelope and mark ONE political party box Đọc lời tuyên thệ ở mặt sau của phong bì gửi lại và đánh dấu vào MỘT ô trống chọn đảng chính trị
  2. Sign and date on the line Ký tên và ghi ngày ký
  3. Vote for ONE candidate from the political party that you selected Bỏ phiếu cho MỘT ứng cử viên từ đảng chính trị mà quý vị đã chọn
  4. Insert your voted ballot into the security sleeve, then into the return envelope, and seal Bỏ lá phiếu vào phong bì bảo mật, sau đó bỏ toàn bộ vào phong bì gửi lại, và dán lại
  5. Return your ballot – by mail or drop box – by Tuesday, March 10! Gửi lại lá phiếu - qua đường bưu điện hoặc tại thùng biếu - không trễ hơn Thứ Ba, ngày 10 tháng 3

This election is part of the major political parties’ national nominating process. Both parties will use the results to allocate delegates to their respective nominating conventions, where they will determine their nominee for the November General election. Cuộc bầu cử này là một phần của quy trình đề cử quốc gia của các đảng chính trị chính. Cả hai đảng này sẽ sử dụng kết quả của cuộc bầu cử để phân bổ đại biểu đến các hội nghị đề cử tương ứng của họ, nơi họ sẽ xác định ứng cử viên của mình cho cuộc Tổng tuyển cử Tháng 11.

In order to participate in this election, all voters must select their party preference and then vote for one candidate from within that party. There is no option to cast an unaffiliated or independent ballot. The party selected in this election will be on the voter’s record for 60 days and is public information. After 60 days, the party preference will be expunged from the voter rolls and the selection made in this election has no bearing on how a voter may participate in any future election. Để tham gia cuộc bầu cử này, tất cả các cử tri phải chọn một đảng ưa thích và sau đó bỏ phiếu cho một ứng cử viên từ đảng đó. Không có lựa chọn để bỏ phiếu không liên kết với đảng hoặc bỏ phiếu độc lập. Đảng được chọn trong cuộc bầu cử này sẽ nằm trong hồ sơ cử tri trong 60 ngày và là thông tin công khai. Sau 60 ngày, lựa chọn đảng ưa thích sẽ được xóa khỏi danh sách cử tri và việc lựa chọn đảng trong cuộc bầu cử này không ảnh hưởng đến việc cử tri có thể tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào trong tương lai.

For this election only, all voters must select a political party in order to participate. Chỉ riêng cho cuộc bầu cử này, tất cả các cử tri phải chọn một đảng chính trị để tham gia.

If you mark the Democratic Party box, you must vote for a Democrat. If you mark the Republican Party box, you must vote for a Republican. Nếu quý vị đánh dấu vào ô trống Đảng Dân chủ, quý vị phải bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng Dân chủ. Nếu quý vị đánh dấu vào ô trống Đảng Cộng hòa, quý vị phải bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng Cộng hòa.

Your choice of party in this election will not affect how you may vote or participate in future elections, including the 2020 November General election. It only is relevant to the Presidential Primary itself. Sự lựa chọn đảng của quý vị trong cuộc bầu cử này sẽ không ảnh hưởng đến cách quý vị có thể bỏ phiếu hoặc tham gia vào các cuộc bầu cử trong tương lai, bao gồm cả cuộc Tổng tuyển cử Tháng 11 Năm 2020. Nó chỉ liên quan đến cuộc Bầu cử Sơ bộ Tổng thống.

In elections, it’s critical to keep your identity separate from your votes. As ballots are processed, they are removed from the outer envelope, severing all ties between your ballot and your identity. That’s why the declaration and signature are on the envelope and not on the ballot inside. Trong các cuộc bầu cử, việc giữ danh tính của quý vị tách biệt với lá phiếu của quý vị là rất quan trọng. Khi các lá phiếu được xử lý, chúng sẽ được lấy ra khỏi phong bì bên ngoài, cắt đứt mọi sự liên quan giữa lá phiếu của quý vị và danh tính của quý vị. Đó là lý do tại sao lời tuyên thệ và chữ ký nằm trên phong bì chứ không phải trên lá phiếu bên trong.

If you are concerned about others seeing your party preference in transit, we recommend using one of the 70 secure ballot drop boxes across King County. Drop boxes are emptied daily by election administrators and ballots brought directly back to King County Elections for processing and tabulation. Nếu quý vị lo ngại về việc người khác nhìn thấy lựa chọn đảng của quý vị trong quá trình vận chuyển, chúng tôi khuyên quý vị nên sử dụng một trong 70 thùng phiếu an toàn trên khắp Quận King. Lá phiếu ở các thùng phiếu được thu thập hằng ngày bởi các nhân viên bầu cử và được mang trực tiếp đến Sở Bầu cử Quận King để xử lý và tổng kết.

The declarations are your affirmation that you will not participate in the nominating process of a different political party in 2020 other than the one you selected. Whether you identify as a member of that political party, consider yourself independent, or reject party politics all together, every voter must select a party and sign the declaration without any attempts to alter the declaration language in order to have their vote counted. Lời tuyên thệ là một tuyên bố của quý vị rằng quý vị sẽ không tham gia vào quá trình đề cử của một đảng chính trị khác trong năm 2020 ngoài đảng mà quý vị đã chọn. Cho dù quý vị xác định bản thân là thành viên của đảng chính trị đó, coi bản thân là cử tri độc lập, hay từ chối tất cả chính trị của đảng, mọi cử tri phải chọn một đảng và ký tên vào lời tuyên thệ mà không được thay đổi ngôn ngữ của lời tuyên thệ thì lá phiếu mới có thể được đếm.

Crossing out parts of the declaration or writing over the declaration may result in a challenged or rejected ballot so please stick to checking the box that you feel most comfortable with and voting for one candidate from that party to have your vote counted. Gạch bỏ các phần của lời tuyên thệ hoặc viết đè lên lời tuyên thệ có thể dẫn đến việc lá phiếu không được chấp nhận hoặc bị loại, vì vậy hãy đánh dấu vào ô trống mà quý vị cảm thấy yên tâm nhất và bỏ phiếu cho một ứng cử viên từ đảng đó để lá phiếu của quý vị có thể được đếm.

The list of eligible candidates was provided by the State Democratic and Republican Parties on January 7. After that date, there was no opportunity to withdraw a name from the ballot. Danh sách các ứng cử viên đủ điều kiện được cung cấp bởi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa của Tiểu bang vào ngày 7 tháng 1. Sau ngày đó, không có cơ hội để rút tên khỏi lá phiếu.

“Uncommitted delegates” was an option that both parties could choose to include for their voters. Only the Democratic Party requested to have the “uncommitted delegates” option added to their ballot. You may vote for either a named candidate or the “uncommitted delegates” option but not both. "Đại biểu chưa quyết định" là một lựa chọn mà cả hai đảng có thể chọn để đưa vào lá phiếu cho cử tri của mình. Chỉ có Đảng Dân chủ đã yêu cầu thêm tùy chọn "đại biểu chưa quyết định" vào phiếu bầu của họ. Quý vị có thể bỏ phiếu cho một ứng cử viên được nêu tên hoặc chọn "đại biểu chưa quyết định," nhưng không được chọn cả hai.

If you vote for a named candidate, you are indicating that you would like delegates from Washington to be committed to the candidate you voted for. If you vote “uncommitted,” you are indicating that you would like delegates from Washington to be sent to the nominating convention without a candidate they are dedicated to. Nếu quý vị bỏ phiếu cho một ứng cử viên được nêu tên, quý vị cho biết rằng quý vị muốn các đại biểu từ Washington cam kết với ứng cử viên mà quý vị đã chọn. Nếu quý vị bỏ phiếu "chưa quyết định," quý vị cho biết rằng quý vị muốn các đại biểu từ Washington được gửi đến hội nghị đề cử mà không có ứng cử viên mà họ cam kết.

Washington law requires a Presidential Primary only for major political parties, defined as “…a political party whose nominees for president and vice president received at least five percent of the total votes cast in the last presidential election.” Currently, only the Republican Party and Democratic Party qualify as major political parties under that definition. Luật pháp Washington yêu cầu một cuộc bầu cử Sơ bộ Tổng thống chỉ cho các đảng chính trị chính, được định nghĩa là "...một đảng chính trị mà những người được đề cử cho chức vụ tổng thống và phó tổng thống từ đảng đó đã nhận được ít nhất năm phần trăm tổng số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống gần nhất." Hiện tại, chỉ có Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ hội đủ điều kiện là các đảng chính trị chính theo định nghĩa đó.