Skip to main content
King County logo

February 2023 Special Election Cuộc bầu cử đặc biệt tháng 2 năm 2023
The election day deadline is February 14. Hạn chót ngày bầu cử là ngày 14 tháng 2

Whats on ballot Nội dung lá phiếu

Returning my ballot Gửi lại lá phiếu