Skip to main content
King County logo

Lost or damaged ballot or envelope? You can get a replacement ballot or download a replacement envelope. Lá phiếu hoặc phong bì của quý vị bị thất lạc hoặc hư hỏng? Quý vị có thể yêu cầu một lá phiếu thay thế hoặc tải xuống một phong bì thay thế.

Log in to My Voter Information to request a replacement ballot. Đăng nhập vào Thông tin Cử tri Của tôi để yêu cầu lá phiếu thay thế.

Download and print a replacement envelope packet. Tải xuống và in tập phong bì thay thế.

The replacement envelope packet does not contain a ballot. If you need a replacement ballot, see above. Tập phong bì thay thế không bao gồm lá phiếu. Nếu quý vị cần lá phiếu thay thế, xin vui lòng xem hướng dẫn ở trên.

How to use the replacement envelope packet Cách sử dụng tập phong bì thay thế
  1. Print your packet. In tập tài liệu.
  2. Fill in your voter information. Điền đầy đủ thông tin cử tri của quý vị.
  3. Sign your name on the declaration and signature sheet. Ký tên vào trang tuyên thệ và chữ ký.
  4. Follow the instructions in the packet to assemble your replacement envelope. Thực hiện theo hướng dẫn trong tập tài liệu để sắp xếp phong bì thay thế.
  5. Return your ballot to King County Elections. Gửi lại lá phiếu đến Sở Bầu cử Quận King.

In most cases, your envelope can still be used even if it arrives partially sealed. Carefully open the envelope or, if needed, slit the envelope open on the top. Use a small amount of tape to reseal the envelope. If your envelope is too damaged to use, download a replacement envelope. Trong hầu hết các trường hợp, phong bì vẫn có thể sử dụng được ngay cả khi bị dán một phần. Xin quý vị cẩn thận mở phong bì hoặc, nếu cần, rạch phần mí trên phong bì. Dùng một ít băng keo để dán phong bì lại. Nếu phong bì bị hư hại nặng và không thể sử dụng được, quý vị nên tải xuống phong bì thay thế.