Skip to main content
King County logo

Your ballot will be mailed to you about 20 days before any election in which you are eligible to vote. Lá phiếu sẽ được gửi đến cho quý vị khoảng 20 ngày trước tất cả các cuộc bầu cử mà quý vị có đủ điều kiện bỏ phiếu. You can get a replacement ballot or envelope beginning 15 days before the election through election day. Quý vị có thể yêu cầu lá phiếu hoặc phong bì thay thế 15 ngày trước ngày bầu cử cho đến ngày bầu cử.