Skip to main content
Most King County offices will be closed on Monday, for Memorial Day.  
King County logo

Your ballot will be mailed to you about 20 days before any election in which you are eligible to vote. Lá phiếu sẽ được gửi đến cho quý vị khoảng 20 ngày trước tất cả các cuộc bầu cử mà quý vị có đủ điều kiện bỏ phiếu.