Skip to main content
King County logo

You can vote and return your ballot as soon as you receive it. Returning your ballot early allows time to correct any issues with your signature so we can count your ballot. You can return your ballot by mail or to a ballot drop box. Quý vị có thể bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu ngay sau khi quý vị nhận được. Gửi lại lá phiếu sớm cho phép có thêm thời gian để chỉnh sửa bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chữ ký để chúng tôi có thể đếm lá phiếu của quý vị. Quý vị có thể gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện hoặc tại thùng phiếu.

Ballot drop boxes Thùng phiếu

Return your ballot to a ballot drop box, no stamp required. Your ballot must be returned to a ballot drop box by 8 p.m. election day. Plan ahead to avoid lines. Gửi lại lá phiếu tại thùng phiếu, không cần dán tem. Quý vị phải bỏ lá phiếu vào thùng phiếu không trễ hơn 8:00 tối vào ngày bầu cử. Quý vị nên đi sớm để tránh xếp hàng.

By mail Qua đường bưu điện

No stamp needed to return your ballot! You can vote and return your ballot through the U.S. Postal Service as soon as your receive it. Your ballot must be postmarked by Election Day. Không cần dán tem khi gửi lại lá phiếu! Quý vị có thể bỏ phiếu và gửi lại lá phiếu qua Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ ngay sau khi quý vị nhận được lá phiếu. Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi lại lá phiếu không trễ hơn thứ Sáu trước Ngày Bầu cử để đảm bảo lá phiếu được bưu điện đóng dấu kịp thời để được đếm. Lá phiếu phải có dấu đóng bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu cử, ngày 5 tháng 11.

Accessible voting centers Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật

King County accessible voting centers (AVCs) are available to voters who need assistance completing their ballot. Trained staff and specialized equipment are available to help voters with disabilities cast a private, independent ballot. Trung tâm bỏ phiếu dành cho người khuyết tật (AVCs) của Quận King dành cho các cử tri cần trợ giúp để hoàn tất lá phiếu. Chúng tôi có nhân viên được huấn luyện và các thiết bị đặc biệt để trợ giúp các cử tri khuyết tật bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập.

Emergency Return Gửi lại lá phiếu khẩn cấp

In an emergency, you can ensure your ballot is received by the Election Day deadline and that your vote is counted by completing this two-step process: Trong trường hợp khẩn cẩp, quý vị có thể đảm bảo lá phiếu được Sở Bầu cử Quận King nhận lại không trễ hơn hạn chót Ngày Bầu cử và lá phiếu của quý vị được đếm bằng cách hoàn tất theo hai bước sau:

  1. Return your ballot packet materials by email or fax by 8 p.m. on Election Day. The materials that must be returned include your ballot and your signed declaration, on your return envelope or on a printed declaration page. Gửi lại tài liệu lá phiếu của quý vị qua thư điện tử hoặc fax không trễ hơn 8:00 tối của Ngày Bầu cử. Tài liệu gửi phải bao gồm lá phiếu và phần tuyên thệ đã được ký, phần tuyên thệ trên phong bì gửi lại hoặc trên trang tuyên thệ được in ra.
    • Email your ballot packet as an attachment to return.ballot@kingcounty.gov. You can take a clear and legible picture of your ballot packet pages with a digital camera or smart phone. Do not send a link. File size cannot be larger than 10 MB. Gửi lá phiếu của quý vị dưới dạng tập tin đính kèm qua thư điện tử đến return.ballot@kingcounty.gov. Quý vị có thể dùng máy chụp hình kỹ thuật số hoặc điện thoại thông minh để chụp hình các trang của lá phiếu; xin đảm bảo là các bức hình này được chụp rõ ràng và dễ đọc. Đừng gửi đường dẫn. Kích thước tập tin không được quá 10 MB.
    • Or fax your ballot packet to 206-296-4499. Fax lá phiếu của quý vị đến 206-296-4499.
  2. Return your printed paper ballot packet with signed declaration by mail by 4:30 p.m. on Monday, August 20. It must be received by this date and not postmarked by this date. Gửi lá phiếu quý vị đã in ra với trang tuyên thệ đã được ký tên qua đường bưu điện không trễ hơn 4:30 chiều thứ Hai, ngày 20 tháng 8. Hồ sơ phải được Sở Bầu cử nhận vào ngày đó chứ không phải ngày bưu điện đóng dấu.

If we do not receive your printed ballot packet, in addition to the emailed or faxed ballot materials, your vote will not be counted. Mặc dù quý vị đã gửi lá phiếu qua thư điện tử hoặc fax nhưng nếu chúng tôi không nhận lá phiếu gốc quý vị đã in ra thì lá phiếu của quý vị sẽ không được đếm.